การใช้ iPad เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อการสอนที่ มีประสิทธิผลต่อเด็กในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่ในรูปแบบใช้ iPad เป็นเครื่องมือสอน จำนวน 50 ท่าน

จัดโครงการโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมี อ. ดร.ปวิช ผลงาม (คณะวิทยาศาสตร์) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประสานงานหลัก พร้อมกับ คุณกัญรัตน์ ลิ้มรวมทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในนาม Apple Professional Development Consultant (APD) ของบริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น โดยตรงจาก อ. ดร.ปวิช ผลงาม (คณะวิทยาศาสตร์) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถานที่จัดฝึกอบรม ห้อง Eduroam อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา