โครงการอบรมเชิงวิชาการ iBooks สื่อใหม่สำหรับนักศึกษายุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ iBooks เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในยุคดิจิทัล และเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อการสอน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ อาจารย์ที่สนใจพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่ในรูปแบบ iBooks จำนวน 30 ท่าน

จัดโครงการโดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมี ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นผู้ประสานงานหลัก พร้อมกับ คุณกัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในนาม APD ของบริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น โดยตรงจาก ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว ADE ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถานที่จัดฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ MacPro Lab อาคารMedia Center ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม