การใช้เครื่อง Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อให้ทันสมัย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ เจ้าหน้าที่ที่สนใจพัฒนาสื่อการทำงานสมัยใหม่ในรูปแบบใช้ เครื่องMac เป็นเครื่องมือในการทำงาน จำนวน 10 ท่าน

จัดโครงการโดย สถาบัน KX Knowledge Xchange เป็นผู้ประสานงาน พร้อมกับ คุณกัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในนาม Apple Professional Development Consultant (APD) ของบริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น

สถานที่จัดฝึกอบรม ห้อง Meeting Room สถาบัน KX Knowledge Xchange