ครูคือผู้สร้างอนาคต

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ และรู้วิธีการในการนําเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา หลักสูตรพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในยุคแห่งการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จึงมุ่งพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทไทย โดยใช้การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว

หลักสูตรพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพัฒนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 ประเภท สำหรับการศึกษา

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเว็บไซต์

เว็บไซต์ (Website) และบล็อก (Blog) โดยสามารถใช้ได้ทั้งเป็นสื่อหลักเพื่อทดแทนการสอนของผู้สอน และสื่อเสริมเพื่อประกอบการบรรยาย สามารถผสมสื่อได้ดังนี้คือ เอกสาร สไลด์คอมพิวเตอร์ ตารางคำนวณ รูปภาพ คลิปเสียง และวิดีทัศน์ เครื่องมือหลักที่ใช้ผลิตสื่อได้แก่ Google Sites และ Blogger

2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนประกอบการสอนในชั้นเรียนปกติ และสำหรับเพิ่มช่องทางการเรียนรู้นอกเวลาเรียน สามารถผสมสื่อได้ดังนี้คือ เอกสาร สไลด์คอมพิวเตอร์ ตารางคำนวณ รูปภาพ คลิปเสียง และวิดีทัศน์ โดยมีการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน เครื่องมือหลักที่ใช้ผลิตสื่อได้แก่ Google Classroom และระบบ LMS (Learning Management System)

3. ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบด้วย คำแนะนำการเรียน คำแนะนำการใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียน แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผสมสื่อได้ดังนี้คือ เอกสาร สไลด์คอมพิวเตอร์ ตารางคำนวณ รูปภาพ คลิปเสียง และวิดีทัศน์ โดยเครื่องมือหลักที่ใช้ผลิตสื่อคือ iTunes U ที่สามารถเชื่อมโยง Link และ Apps อีกทั้งมีการ Discussion และ Grading

4. โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อใช้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในเวลาจริง เพื่อจัดการเรียนรู้ไปยังสถานที่ห่างไกล หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เครื่องมือหลักที่ใช้ในระบบ Capture, Encoding และ Streaming

5. วิดีทัศน์ตามต้องการ

ระบบวิดีทัศน์ ที่นำเสนอทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้แสดงเนื้อหาในบทเรียน โดยสืบค้นได้จากคำสำคัญ เครื่องมือหลักที่ใช้ในการผลิตและเผยแพร่สื่อคือ YouTube หรือ Podcast

6. เครือข่ายสังคม

ช่องทางสำหรับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน สามารถเขียนข้อความ ความคิดเห็น แนบไฟล์เอกสาร รูปภาพ และวิดีทัศน์ ให้ผู้อื่นรับทราบทั้งแบบสาธารณะและแบบเฉพาะกลุ่ม เครื่องมือหลักที่ใช้ได้แก่ Facebook และ LINE

นอกจากนี้ เรามีบริการพัฒนาแอพฯ สำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยเฉพาะ

แอพฯ สำหรับการเรียนรู้รายบุคคล เพื่อเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำกัด เสนอบริการรับจ้างพัฒนาแอพฯ สำหรับ iPad และ iPhone เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ตรงกับกลุ่มสาระวิชาของท่านโดยเฉพาะ

ถ้าการปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการคือเรื่องสำคัญที่สุด… คุณสามารถเลือกเรื่องที่จะนำมาจัดการเรียนรู้ได้ โดยทีมงานมืออาชีพของเรา จะเสนอวิธีจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนเพื่อคุณโดยเฉพาะ ร่วมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อมุ่งสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต ในแบบที่คุณเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง