การใช้เครื่อง Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์: เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อการสอนที่มีประสิทธิผลในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สนใจพัฒนาสื่อการสอน การทำงาน และการเรียนสมัยใหม่ โดยใช้ เครื่อง Mac จำนวน 12 ท่าน

จัดโครงการโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม เป็นผู้ประสานงาน พร้อมกับ คุณกัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในนาม Apple Professional Development Consultant (APD) ของบริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น

สถานที่จัดฝึกอบรม ห้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม