คอร์ส : Mac OS X Training

วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งานเครื่อง Macintosh และได้ใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่อง และเพิ่มทักษะการใช้ Features มาเป็นเครื่องมือในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และ การทำงานร่วมกัน

รายละเอียดของการอบรม

แนะนําให้รู้จักกับ Mac

 • แนะนำ Dock, Finder, Spotlight, Wifi, การเปลี่ยนภาษา
 • รู้จักกับ Appstore
 • เรียนรู้ Features เด่น บน MacOS X 10.11 El Capital ( Split View , Mission Control , Note , Safari , Pin Tap , Photos , Maps )
 • ถ่ายรูปภาพผ่าน Photobooth
 • การทำงานร่วมกันผ่าน Airdrop, FaceTime, iMessage, iCloud Drive, iCal (Collaborate with Mac)
 • Shotcut Key , การจัดการฟ้อนท์ , การส่งFiles งาน ที่มีขนาดใหญ่

ระยะเวลาในการอบรม : 6 ชั่วโมง

คอร์ส : Video Editing

วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเครื่องมือที่ใช้การตัดต่อวีดีโอ ที่มากับเครื่องMac ประกอบไปด้วย โปรแกรม QuickTime Player, iMovie โดยนำไปสร้างผลงานในชีวิตประจำวันและนำไปผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไปได้

รายละเอียดของการอบรม

      QuickTime

 • การบันทึก Video ด้วย Movie Recording
 • การบันทึกเสียง ด้วย Audio Recording
 • การบันทึกหน้าจอ ด้วย Screen Recording
 • การตัดทอน Video

       iMovie

 • การ import clip VDO การแปลง format file เพื่อเตรียมการตัดต่อ
 • การตัดต่อ clip
 • การใส่ภาพ เสียง Subtitle effect ประกอบหนัง
 • การ Save file และ export เป็น format ต่างๆ

ระยะเวลาในการอบรม : 3 ชั่วโมง

คอร์ส : Keynote Presentation

วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเครื่องมือที่ใช้การทำ File Presentation ที่ใช้งานง่ายและมีผลงานที่สวยงาม โดยใช้ Applications ที่มากับเครื่องMac ด้วย โปรแกรม Keynote โดยนำไปสร้างผลงานนำเสนอที่ดูแตกต่างจากรูปแบบทั่วไป

รายละเอียดของการอบรม

Keynote 

 • เริ่มต้นการตั้งค่าต่างๆเพื่อเริ่มการใช้งาน การตั้งขนาด page การเลือกใช้ template ต่างๆ
 • การใช้เครื่องมือในการสร้างตาราง รูปร่าง แผนภูมิ
 • การใช้ เครื่องมือในการสร้าง Object, text , smart builds, graph, Alpha
 • การใส่ Multi media ต่างๆเช่น รูป หนัง เพลง ลงใน slide
 • การสร้าง effect ต่างๆ เพื่อให้สื่อนำเสนอน่าสนใจ
 • การสร้าง Media Placeholder, Image with shape
 • การ Save file และ export เป็น format ต่างๆ เช่น Movie, Flash, Power point
 • การแชร์ไฟล์ ร่วมกันระหว่างเครื่อง Mac, iPad, iPhone ผ่าน iCloud, AirDrop

ระยะเวลาในการอบรม : 3 ชั่วโมง

คอร์ส : Multi-Touch Books Creating

วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเครื่องมือที่ใช้การทำหนังสือในรูปแบบ Multi-Touch Books ที่สามารถนำไปเปิดอ่านได้ทั้ง iPad และ เครื่อง Mac โดยใช้โปรแกรม iBooks Author บนเครื่องMac

รายละเอียดของการอบรม iBooks Author

 • เริ่มต้นการตั้งค่าต่างๆเพื่อเริ่มการใช้งาน
 • การตั้งหน้า page และการเลือกใช้ template ต่างๆ
 • เรียนรู้เครื่องมือการใช้งาน
 • การเพิ่ม Widgets ( Gallery , Media , Review , Interactive Image , 3D )
 • การExport และ แชร์ไฟล์ ไปยังเครื่อง Mac และ iPad

ระยะเวลาในการอบรม : 3 ชั่วโมง

คอร์ส : Learning with Mac and Trouble Shooting

วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเครื่องมือที่ใช้การทำหนังสือในรูปแบบ Multi-Touch Books ที่สามารถนำไปเปิดอ่านได้ทั้ง iPad และ เครื่อง Mac โดยใช้โปรแกรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งานเครื่อง Macintosh และได้ใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่อง และเพิ่มทักษะการใช้ Features มาเป็นเครื่องมือในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร , การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการบำรุงรักษา,การแก้ปัญหา และ การดูแลและจัดการข้อมูลในห้องLab

รายละเอียดของการอบรม

แนะนําให้รู้จักกับ Mac

 • แนะนำ Dock, Finder, Spotlight, wifi, เปลี่ยนภาษา
 • รู้จักกับ Appstore
 • แนะนำ Accessibility
 • ถ่ายรูปภาพผ่าน Photobooth
 • การบันทึกการเรียนรู้โดยใช้ Mac ในวิธีที่น่าสนใจ
 • การสร้าง Learning journal โดยใช้ Pages
 • การตั้งค่าส่วนตัวให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละบุคคล (Personalise)
 • การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ Safari, iBook, Maps  (Plan & Research)
 • การสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ QuickTime Player, iMovie, Pages, Keynote, Number, iBooks Author (Create with Mac)
 • การทำงานร่วมกันผ่าน Airdrop, FaceTime, iMessage, iCloud Doc, iCal (Collaborate with Mac)
 • การบำรุงรักษาเครื่อง
 • การแก้ไขปัญหาของเครื่อง
 • การดูแลระบบ และ การจัดการข้อมูลในห้อง Lab

ระยะเวลาในการอบรม : 6 ชั่วโมง